VAKTMESTERINSTRUKS FOR SKULLERUDTUNET TERRASSE SAMEIET

1 Generelt

Vaktmesteren skal til enhver tid påse at det hersker god orden på boligselskapets fellesområder. Dette gjelder gangveier, kjøreveier, trappeområder, grøntanlegg, samt øvrige fellesarealer begrenset til Sameiets eiendom. Gressklipping begrenset til område frem til hekk mot Skullerudbakken.

For øvrig skal vaktmesteren utføre de oppdrag som blir pålagt av styreleder eller den styreleder bemyndiger og som naturlig hører inn under vaktmesterarbeidet, selv om det ikke er omfattet av vaktmesterinstruksen.

Vaktmesteren kan være boligselskapets beboere behjelpelig med utbedring av feil dersom øyeblikkelig hjelp er nødvendig eller når det er småsaker som ikke går ut over øvrig pålagt arbeid og som beboer ikke kan klare selv. Disse oppgaver bestemmer vaktmesteren selv og event. utførte oppdrag for den enkelte beboer skal betales av oppdragsgiver.

2 Administrasjon

Vaktmesteren rapporterer til Sameiets styreleder eller den han bemyndiger i sitt fravær.

Ved fravær utover 14 dager varsler vaktmesteren styret som om nødvendig finner en vikar. Godtgjørelsen for vikar går til fratrekk for godtgjørelsen til vaktmesteren.

Vaktmesteren har ansvar for å få besørget vedlikehold av de maskiner som tilhører sameiet. Han sørger for at service og vedlikehold foregår nøyaktig og til rett tid, slik at maskinene og utstyr alltid er driftsklare og i god stand.

I tilfelle det kreves innsats av fagfolk utenfra, skal vaktmesteren sørge for å tilrettelegge arbeidet på forhånd og yte assistanse i den utstrekning dette er praktisk og regningssvarende. Han skal kontrollere at medgått tid blir riktig ført og attestere arbeidssedler og andre dokumenter som har med leveransene og tid å gjøre. Vaktmesteren foretar innkjøp av forbruksartikler og utstyr i samarbeide med styret i Sameiet.

3 Bygninger - generelt

Vaktmesteren skal påse at bygningene med inventar, utstyr og alle installasjonstekniske anlegg holdes i forsvarlig og driftsmessig stand. Takrenner inspiseres og renses hver høst og vår. Dette gjelder samtlige av Sameiets bygninger.

Felles dører gås over og smøres en gang pr. år.

4 Bygningene

Fellesarealene våre

Vaktmesteren kontrollerer fellesarealene våre i bygningene en gang pr. uke og skifter pærer og lysrør som har gått.

Rutiner med stedlig søppeltømming og renovasjon ettersees av vaktmesteren slik at det til enhver tid fungerer tilfredsstillende. Det gjøre eventuell opprydding etter renovatørene hvis nødvendig.

5 Uteområdene

Sameiets gangveier og anlegg skal generelt være ryddige og rene. En gjennomgang av området kan fortrinnsvis legges sent i uken, slik at området kan ta seg best ut til helgen

”Plattingene” nevnt under pkt 6-3skal høytrykkspyles min. en gang pr. år.

Ved de årlige dugnader organiseres redskaper, utstyr og bortkjøring av søppel. Dugnad gjennomføres en - to kvelder om våren i samråd med styret. Det må påregnes en del ekstraarbeid ved bortkjøring av kvist og lignende etter dugnad. Ved eventuell leie av tilhenger vil dette bli godtgjort etter regning.

Container bestilles etter styrets nærmere beslutning.

6 Utekraner

Vaktmesteren sørger for å stenge alle felles utkraner om høsten og åpne for vanntilførsel om våren. Høytrykksspyler settes i strømrommet til Skullerudbakken 4 ,før frosten setter inn.

Vinterhalvåret:

Brøyting av snø med maskin og for hånd foretas etter følgende prioriteringsliste:

1. Måking av snø foran inngangsdør til heishuset i Skullerudbakken (S.bk.) 2, 4 og 6

2. Frese bort snøen av felles gangvei etter måking.. Sandsrøing og salting (istiner) foretas etter behov. .Eleminering av farlige forhold som isføre på gangveiene gis høy prioritet. Dette gjelder også plattinger foran utebodene samt innganger til heisehus.

Forsøke så langt det er mulig å holde ristene til avløpskummene i veien åpne, sommer og vinter.

3. Frese/måke plattingene mellom Sk.b. 2 og 4, mellom Sk.bk. 4 og 6 og utenfor Sameiets boder

På plattingen mellom Sk.bk. 6 og 8

Ved sykdom eller annet fravær og snømengden tilsier det må vikar umiddelbart skaffes..

Revidert, Oslo 20.11.2015

Styret i Skullerudtunet terrasse Sameie